น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา และเภสัชกรเชี่ยวชาญ โดยดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำงานมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามความเหมาะสม จำเป็น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้และขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่ต้องลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ดังนี้
1.1 ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้การใช้ยา Rituximab จากเดิม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ชนิด Follicular Lymphoma (FCL) ชนิด Mantle Cell Lymphoma (MCL) และชนิด Marginal Zone Lymphoma (MZL) ให้ขยายสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น
1.2 ขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้การใช้ยา ได้แก่
(1) ยา Rituximab จากเดิม 6 ข้อบ่งชี้ เป็น 10 ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Burkitt Lymphoma/Leukemia (BL) และชนิด Lymphoplasmacytic Lymphoma (LPL) หรือ Waldenstrom macroglobulinemia ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Burkitt Lymphoma/Leukemia (BL) และชนิด Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ในผู้ป่วยเด็ก
(2) ยา Bortezomib จากเดิม 1 ข้อบ่งชี้ เป็น 2 ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรค Systemic light chain amyloidosis

 

2.ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ได้แก่ ยา Azacitidine จากเดิม สำหรับผู้ป่วยโรค Myelodysplastic syndrome ชนิดกลุ่มความเสี่ยงสูง และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิดมัยอิลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia : AML) ในผู้ป่วยสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ขยายสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น

3.กำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา 4 รายการ ได้แก่ Azacitidine, Bendamustine, Bortezomib และ Rituximab เพื่อเป็นการกำกับการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาและมีความปลอดภัย

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิข้าราชการ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาที่จำเป็นอย่างสมเหตุผล โดยหลักเกณฑ์ตาม ข้อ 1-2 จะมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับอัตราเบิกจ่ายค่ายาตามข้อ 3 ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 6850, 6851 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket